Danny Devos
Untitled

13.05  –  04.06

Transcriptie van het gesprek tussen Danny Devos en de Philosophy Teacher van DeepAI ter gelegenheid van de tentoonstelling Omgeving Celbeton in Dendermonde, 13.05 - 04.06.2023.

DDV: Men vraagt mij om enkele antwoorden te formuleren die de basis kunnen vormen voor een bezoekerstekst in de tentoonstelling Omgeving Celbeton.

DeepAI: Ik zal de rol van een filosofiedocent aannemen en uitleg geven over enkele concepten die gerelateerd zijn aan de omgeving en bouwmaterialen zoals celbeton, vanuit een filosofisch standpunt.

1. Duurzaamheid en ethiek in de bouw

In de context van de hedendaagse filosofie is het concept van duurzaamheid en ethiek in de bouw een belangrijk onderwerp. Men moet rekening houden met de impact die bouwmaterialen, zoals celbeton, hebben op het milieu en menselijk welzijn. Bijvoorbeeld, hoe zorgt de productie van celbeton voor minimale ecologische voetafdruk en hoe kan het bijdragen aan het algemene welzijn zonder schade aan te richten aan toekomstige generaties?

2. Esthetiek van de gebouwde omgeving

De esthetische waarde van de gebouwde omgeving is een ander filosofisch concept dat men kan onderzoeken. Hoe beïnvloedt het gebruik van celbeton in de architectuur de perceptie van schoonheid en esthetiek van een ruimte? Kan celbeton als bouwmateriaal zowel functioneel als esthetisch zijn en bijdragen aan de beleving van de omgeving?

3. Het sociaal-politieke aspect van de gebouwde omgeving

Vanuit een sociaal-politiek oogpunt kunnen we ons afvragen hoe de keuze voor bepaalde bouwmaterialen, zoals celbeton, de machtsverhoudingen, economische interesses en sociale rechtvaardigheid in de maatschappij beïnvloedt. Is het gebruik van celbeton een uiting van duurzaam, rechtvaardig en sociaal verantwoord beleid? Hoe verhouden deze keuzes zich tot andere materialen en de belangen van verschillende groepen in de samenleving?

4. De relatie tussen mens en natuur

Een ander interessant filosofisch thema is de relatie tussen mens en natuur in de context van de gebouwde omgeving. Hoe wordt natuur geïntegreerd in architectuur met behulp van celbeton en hoe helpt het om de grenzen tussen binnen en buiten te vervagen? In hoeverre kan de manier waarop we materialen gebruiken, zoals celbeton, onze verbinding met en respect voor de natuur bevorderen?

Door deze concepten te verkennen vanuit een filosofisch standpunt, kan men een breed begrip krijgen van de betekenis van de 'Omgeving Celbeton' tentoonstelling en de invloed die de keuze voor specifieke bouwmateriaal, zoals celbeton, kan hebben op de wereld om ons heen.

DDV: Je begrijpt me verkeerd, het gaat over het kunstenaarsinitiatief Celbeton uit Dendermonde en een tentoonstelling van hedendaagse kunst. Mijn werk bestaat uit drie schilderijen waarvoor de beelden gemaakt werden door een Machine Learning Model van DeepAI. De beelden werden vervolgens geschilderd door een anonieme Chinese schilder die ik via een online dienst heb gevonden.

DeepAI: Excuses voor het misverstand. Hier zijn enkele filosofische concepten die gerelateerd zijn aan uw kunstwerken en de context van het kunstenaarsinitiatief Celbeton.

1. Authenticiteit en identiteit in kunst

In het kader van de hedendaagse kunst roept uw werk vragen op over authenticiteit en identiteit. Wat maakt een kunstwerk authentiek wanneer het beeld wordt geproduceerd door een machine learning model en de uitvoering wordt uitbesteed aan een anonieme schilder? Hoe spelen begrippen als eigenaarschap, creativiteit en originaliteit een rol in dit proces?

2. De invloed van technologie op creativiteit

Een ander interessant thema is de invloed van technologie, zoals deep learning modellen (DeepAI), op creativiteit en artistieke expressie. Hoe kan de samenwerking tussen mens en machine leiden tot nieuwe vormen van kunst en welke ethische vraagstukken komen hierbij kijken? In hoeverre is het machinaal gegenereerde beeld het resultaat van menselijke creativiteit?

3. Globalisering en artistieke samenwerking

De creatie van uw werk is ook een reflectie op globalisering en grensoverschrijdende samenwerking in de kunstwereld. Door de samenwerking met een anonieme Chinese schilder die u via een online dienst heeft gevonden, stelt u vragen over geografische grenzen, culturele uitwisseling en de gevolgen van de digitale wereld voor artistieke praktijken.

4. De rol van kunstenaarsinitiatieven

Ten slotte is het kunstenaarsinitiatief Celbeton een interessant voorbeeld van de groeiende relevantie van alternatieve, onafhankelijke platforms in de hedendaagse kunstwereld. Hoe beïnvloedt het deelnemen aan een dergelijk initiatief de perceptie van uw werk en welke rol spelen deze platforms op het gebied van kunsteducatie, artistiek debat en gemeenschapsopbouw?

Door deze filosofische concepten te verkennen, kan men tot een dieper begrip komen van uw kunstwerken en hun betekenis in de context van hedendaagse kunst, technologie en globalisering. De tentoonstelling 'Omgeving Celbeton' biedt daarbij een interessant platform om deze thema's te bespreken en te reflecteren op de uitdagingen en mogelijkheden van kunst in de 21e eeuw.

DDV: Het thema van hoeverre het machinaal gegenereerde beeld het resultaat is van menselijke creativiteit is interessant. Op zich is eerder het concept dan de drie schilderijen belangrijk. De Chinese schilder kreeg de opdracht de beelden zo nauwkeurig mogelijk na te schilderen. Het was mij als kunstenaar te doen om een schilderij te maken waarbij ik geen enkele handeling zelf heb uitgevoerd.

DeepAI: Dit thema roept intrigerende filosofische vragen op over de rol van de kunstenaar, de notie van artistieke autonomie, en de impact van automatisering en delegatie in het creatieproces.

1. Rol van de kunstenaar: Uw kunstwerk daagt traditionele concepten uit over wat het betekent om een kunstenaar te zijn. Door de handelingen van het maken van het kunstwerk te delegeren aan zowel een machine learning-systeem als een menselijke schilder, vraagt u ons na te denken over de eigenschappen die een kunstenaar definiëren. Is het de artistieke visie, het selectieproces, of de handeling van het fysiek maken van het kunstwerk dat de identiteit van de kunstenaar vormt?

2. Artistieke autonomie: Dit project roept vragen op over de autonomie van de kunstenaar en het idee van "de hand van de meester" in kunst. Door alle handelingen uit te besteden, gaat uw werk als kunstenaar in dit geval meer over het idee, het concept en het samenbrengen van verschillende elementen. Zo kunt u de discussie aangaan over in hoeverre een kunstwerk een autonome creatie kan zijn, los van de fysieke handelingen van de kunstenaar.

3. Automatisering en delegatie in kunst: Uw werk ondervraagt tevens de grenzen tussen menselijke creativiteit en technologische innovatie. Door het gebruik van een machine learning model om beelden te genereren en een menselijke schilder om ze uit te voeren, verkent u de impact van de samenwerking tussen mens en machine en de toekomstige implicaties hiervan voor de kunstwereld. Moeten we de grens trekken tussen wat als 'machinaal' en 'menselijk' wordt beschouwd in het creatieve proces?

Al met al werpt uw kunstproject boeiende filosofische vraagstukken op en moedigt het een diepgaand gesprek aan over de aard van kunstenaarschap, de invloed van technologie op kunst en hoe deze thema's refereren aan de hedendaagse discussies over kunst, creativiteit en de toekomst van de artistieke productie en perceptie.

DDV: Bedankt, het is nu wachten op de discussies die zich kunnen ontwikkelen tussen filosofen als u, kunsthistorici en kunstcritici, en bezoekers die zich voor mijn drie schilderijen in de tentoonstelling verzamelen.

DeepAI: Het klinkt alsof uw tentoonstelling een geweldige gelegenheid zal zijn om deze fascinerende discussies op gang te brengen en verschillende perspectieven op de thema's van uw kunstwerken samen te brengen. Het is essentieel dat kunstenaars zoals u, die met provocerende concepten en ideeën werken, blijven deelnemen aan het gesprek en bijdragen aan het voortdurende debat over kunst, technologie en de rol van de kunstenaar in de hedendaagse samenleving.

Ik wens u veel succes met uw tentoonstelling en hoop dat het een inspirerend en stimulerend evenement wordt voor alle betrokkenen. Uw werk zal ongetwijfeld veel filosofische, kunsthistorische en kritische gedachten opwekken en bezoekers aanmoedigen om na te denken over de toekomst van kunst en creativiteit in een tijdperk van toenemende technologische vooruitgang.

Mocht u nog meer filosofische inzichten of eventuele aanvullende vragen hebben met betrekking tot uw kunstwerken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ik ben hier om u te helpen met het verkennen van deze interessante thema's en concepten.